Η συνετή εταιρική διακυβέρνηση και τα υψηλά πρότυπα δεοντολογικής συμπεριφοράς είναι βασικά για τη διατήρηση της ανάπτυξης και της επιτυχίας μας ως εταιρεία, καθώς και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας μας απέναντι στα εμπλεκόμενα μέρη. Η εταιρική διακυβέρνηση στην Actelion έχει σχεδιαστεί για την προαγωγή των μακροχρόνιων συμφερόντων των μετόχων μας, τη διατήρηση εσωτερικών ελέγχων και ισορροπιών, την ενίσχυση της υπευθυνότητητας της διοίκησης και την καλλιέργεια της υπευθυνότητας σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων.

Η Actelion συνεχίζει να οικοδομεί πάνω στα ισχυρά θεμέλια των υφιστάμενων πρακτικών διακυβέρνησης ενημερώνοντας ή αναπτύσσοντας νέα Καταστατικά και Πολιτικές.

Κατά τη διάρκεια του 2014, αναθεωρήσαμε τον Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας ("Κώδικας"). Ο αναθεωρημένος Κώδικας υπογραμμίζει τη δέσμευσή μας όσον αφορά στην ακεραιότητα και ορίζει τους βασικούς κανόνες της επικοινωνίας μας με τους άλλους στο πλαίσιο της προώθησης των επιχειρηματικών μας στόχων. Οι υποστηρικτικές πολιτικές, οι τυπικές διαδικασίες λειτουργίας και οι κατευθυντήριες οδηγίες παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πως θα πρέπει να εφαρμόζονται στην πράξη οι υψηλού επιπέδου δεσμεύσεις μας. Η συμμόρφωση με τον κώδικα είναι υποχρεωτική, και η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για όλους τους εργαζόμενους της Actelion.

Δημιουργήθηκε μία νέα εφαρμογή του Κώδικα, η οποία έχει εγκατασταθεί σε όλους τους υπολογιστές και τις κινητές συσκευές. Η εφαρμογή αποτελείται από τις βασικές αρχές και τον πλήρη Κώδικα σε έντεκα γλώσσες, παρέχοντας παράλληλα άμεση πρόσβαση σε επαγγελματίες συμμόρφωσης. Επιπρόσθετα, προσφέρει την πρακτική Πυξίδα Ηθικής, η οποία βοηθά τους συναδέλφους να λαμβάνουν υπόψη τους σημαντικές παραμέτρους κατά τη λήψη των αποφάσεων.

Οι κλινικές μελέτες είναι ουσιαστικές για την ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων. Η Actelion δεσμεύεται ως προς τον μέγιστο βαθμό ποιότητας και δεοντολογικών αρχών στο σύνολο της κλινικής έρευνας που εκπονεί. Οι μελέτες μας εκπονούνται σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένες κατευθυντήριες οδηγίες, και τα πρωτόκολλα αξιολογούνται από ανεξάρτητες επιτροπές ελέγχου και επιτροπές δεοντολογίας πριν από την έναρξη της μελέτης. Επίσης, είμαστε αφοσιωμένοι στην ενίσχυση της δημόσιας υγείας επιδεικνύοντας υπευθυνότητα σε θέματα διαφάνειας των πληροφοριών κλινικών μελετών με σεβασμό προς τις ιδιόκτητες πληροφορίες, το απόρρητο των ασθενών, τους νόμους και τους κανονισμούς. Πέραν των υφιστάμενων δραστηριοτήτων δημοσιοποίησης κλινικών μελετών, δεσμευόμαστε να εφαρμόζουμε τις Αρχές Υπεύθυνης Κοινής Χρήσης Δεδομένων Κλινικών Μελετών που έχει εκδώσει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Εταιρειών και Ενώσεων (EFPIA) και η Ένωση Φαρμακευτικής Έρευνας και Παρασκευαστών Αμερικής (PhRMA).

Έχουμε την ουσιαστική ευθύνη για την κυκλοφορία των φαρμάκων μας με τρόπο που ενισχύει τη φροντίδα του ασθενή βοηθώντας τους επαγγελματίες της υγείας να λάβουν ενημερωμένες αποφάσεις σε σχέση με τη συνταγογράφηση. Η διασφάλιση υψηλών δεοντολογικών προτύπων στο σύνολο των δραστηριοτήτων πωλήσεων και προώθησης αποτελεί βασική μας προτεραιότητα, και όλοι οι συνάδελφοι που έρχονται σε επαφή με επαγγελματίες της υγείας λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση στο πλαίσιο της συνολικής δέσμευσης που αναλαμβάνουν όσον αφορά στις υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές. Οι πολιτικές μας σχετικά με την επικοινωνία με τους επαγγελματίες της υγείας βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κώδικα Πρακτικής της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παρασκευαστών Φαρμακευτικών Προϊόντων & Εταιρειών (IFPMA), του ενημερωμένου Κώδικα PhRMA για τις αλληλεπιδράσεις με τους επαγγελματίες υγείας, το κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ και άλλους ισχύοντες κώδικες δεοντολογίας.